°F | °C
invalid location provided
Λειτουργία θεσμού εγκεκριμένου κτηνίατρου

Στην ουσιαστική υποστήριξη του κτηνοτροφικού κλάδου  και την ενίσχυση του έργου των κτηνιατρικών υπηρεσιών της κάθε Περιφέρειας στοχεύει το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, που υπογράφηκε από την Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιλένα Αποστprobatoολάκη, για τη λειτουργία του θεσμού του εγκεκριμένου κτηνίατρου.

Πρόκειται για ένα θεσμό που αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην αποτελεσματικότερη οργάνωση και παρακολούθηση της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, με την ενίσχυση του υπάρχοντος δυναμικού των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της χώρας με πρόσθετο επιστημονικό προσωπικό που θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην κτηνιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την ευζωία των ζώων.

Κεντρικός στόχος του θεσμού αυτού αποτελεί η εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας με τη συνακόλουθη αύξηση της παραγωγικότητάς του.

Το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος απεστάλη προς επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας και πρόκειται να προωθηθεί προς υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ο εγκεκριμένος κτηνίατρος είναι ιδιώτης κτηνίατρος, ο οποίος συνάπτει σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου με την αρμόδια κτηνιατρική αρχή της κάθε  Περιφέρειας και  παρέχει τις υπηρεσίες του στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της δικαιοδοσίας της στο πλαίσιο του προγράμματος επιτήρησης ασθενειών των ζώων, ζωονόσων (νοσημάτων που μεταδίδονται στον άνθρωπο), ευζωίας και ελέγχου χρήσης κτηνιατρικών φαρμάκων στις εκτροφές παραγωγικών ζώων με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και την ενίσχυση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων. Εφεξής, ο κάθε κτηνοτρόφος θα υποστηρίζεται επιστημονικά από εγκεκριμένο ιδιώτη κτηνίατρο και θα συνεργάζεται μαζί του για την ορθότερη διαχείριση της εκμετάλλευσής του.

Η επιλογή των εγκεκριμένων κτηνιάτρων θα γίνεται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές της κάθε Περιφέρειας, οι οποίες ευθύνονται για την κατάρτιση ενός καταλόγου με τις προβλεπόμενες ανά γεωγραφική/ διοικητική περιοχή θέσεις εγκεκριμένου κτηνιάτρου, εφόσον έχει προηγηθεί η αξιολόγηση του ατομικού φακέλου με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι ιδιώτες κτηνίατροι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Ο ιδιώτης κτηνίατρος που εγκρίνεται πρέπει να διαθέτει σχετική εμπειρία στην παροχή κλινικών υπηρεσιών ανάλογη με το είδος της κτηνοτροφίας της περιοχής ευθύνης τους, να γνωρίζει τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, να διαθέτει μεταφορικό μέσο, να μην συντρέχει κώλυμα στο πρόσωπό του, που αναφέρεται στο άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και να μην συνδέεται οικονομικά ή οικογενειακά με την επιχείρηση στην οποία θα παρέχει τις υπηρεσίες του. Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις εγγράφεται στο μητρώο εγκεκριμένων κτηνιάτρων το οποίο περιλαμβάνει τον ατομικό φάκελο του καθενός, ενώ σε περίπτωση απόρριψης ενημερώνεται εγγράφως για τους λόγους αυτής. Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της κάθε Περιφέρειας ορίζει τη γεωγραφική/διοικητική περιοχή με τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τις οποίες αναλαμβάνει ο εγκεκριμένος κτηνίατρος να υποστηρίζει επιστημονικά και οργανώνει υποχρεωτικά σεμινάρια για την εκπαίδευσή του σε συνεργασία με την αρμόδια διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Παράλληλα προβλέπονται και υποχρεώσεις για τον κάτοχο της εκμετάλλευσης, όπως να συνεργάζεται με τον εγκεκριμένο κτηνίατρο στον τομέα ευθύνης του οποίου ανήκει, να ακολουθεί τις συμβουλές κτηνιατρικής φύσης και τις υποδείξεις για την υγιεινή διαχείριση και την οργάνωση αρχείου τήρησης στοιχείων στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση και να συνεργάζεται μαζί του για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει, να τον ενημερώνει για κάθε είσοδο νέων ζώων στην εκμετάλλευση καθώς και για κάθε προτιθέμενη πώληση ή μετακίνηση ζώου. Ο κτηνοτρόφος οφείλει επίσης να ενημερώνει σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων του εγκεκριμένου κτηνιάτρου  την αρμόδια δημόσια κτηνιατρική αρχή της οικείας περιφερειακής ενότητας, η οποία μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση σε περίπτωση που ο εγκεκριμένος κτηνίατρος ασκεί τα καθήκοντά του πλημμελώς ή αντίθετα με τους όρους της σύμβασης και του νόμου.

Υπολογίζεται με τον ως άνω θεσμό να προσληφθούν για να παρέχουν υπηρεσίες εγκεκριμένου κτηνιάτρου πάνω από 300 ιδιώτες κτηνίατροι, η δε ετήσια επιβάρυνση του προϋπολογισμού προβλέπεται της τάξης των 3 εκ. ευρώ. Τα αντιδραστήρια και τα εμβόλια που απαιτούνται για την υλοποίηση του προγράμματος «επιτήρηση ασθενειών των ζώων, ζωονόσων και ελέγχου χρήσης κτηνιατρικών φαρμάκων στις εκτροφές παραγωγικών ζώων» χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους.