Μετρητής

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα1094
mod_vvisit_counterΧθές2370
mod_vvisit_counterAll5777809
°F | °C
invalid location provided
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Πέμπτη, 29 Δεκέμβριος 2016 22:25

 ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΣΠΙΛΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΑΠΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ

 

Έναςστουςδυοανθρώπους, μεπάνωαπό100 δυσπλαστικούςσπίλους(ελιές)

,κινδυνεύεινααναπτύξειστηζωήτουκάποιαςμορφήςμελάνωμα!

ΑυτότόνισεηΟμότιμηΚαθηγήτριαΔερματολογίας-ΑφροδισιολογίαςτουΠανεπιστημίουΑθηνώνκΣοφίαΓεωργάλα, μιλώνταςσεδιάλεξητου  ΙνστιτούτουΔημόσιαςΥγείαςτουΑμερικανικούΚολεγίουΕλλάδαςμεθέμα: «Μελάνωμα: Αιτιολογία, ΚλινικέςΜορφές, Πρόληψη».

«Ηοποιαδήποτεαλλαγήστημορφή, στοχρώμακαιτοσχήμαενόςσπίλουθαπρέπειναμαςοδηγήσειάμεσαστονδερματολόγο»πρόσθεσεμεέμφασηηκΓεωργάλαεξηγώνταςπως«ηέγκαιρηδιάγνωση  τουμελανώματοςτοκάνειιάσιμο».

Κιαυτόγιατίσύμφωναμεεπιστημονικάστατιστικάστοιχείατομελάνωμααποτελείτο5% τωννεοδιαγνωσθέντωννεοπλασμάτωνκαιτησυχνότερηαιτίαθανάτουαπόκαρκίνοτουδέρματος.

Τομελάνωμαανευρίσκεταικυρίωςστοδέρμααλλάμπορείναεμφανιστείστουςβλεννογόνους, τιςμήνιγγεςκαιτουςοφθαλμούς.

Τατελευταία15 χρόνιαπαρουσιάζεισυνεχώςαυξανόμενηεπίπτωσηκυρίωςστην Αυστραλία, όπουέχουμε50-60 νέεςπεριπτώσειςανά100.000 κατοίκους. ΣτηνΕλλάδααντίστοιχαέχουμε  4-5 νέεςπεριπτώσειςανά100.000 κατοίκους.

Κυρίωςπροσβάλει:

    Tηλευκήφυλή

    Εμφανίζεταισεόλεςτιςηλικίες(σπάνιοστηνπαιδική)

    Μεμέσηηλικίαδιάγνωσηςτα  55 χρόνια

    ΤουςΆνδρεςστηράχη 

    ΤιςΓυναίκεςστακάτωάκρα

Ηθνησιμότητα  απότομελάνωμα, όπωςανέφερεηκΓεωργάλα , τατελευταίαχρόνιαείναιβραδύτερησεσχέσημετηνεπίπτωση  καιαυτόοφείλεταιστηνενημέρωσητωνπολιτώνκαιτηναλλαγήστιςσυνήθειεςέκθεσηςστηνηλιακήακτινοβολία, όπωςεπίσης  καιστηνπρωιμότερηδιάγνωση.

        ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ  ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ

Σύμφωναμεεπιστημονικέςμελέτεςοιβασικοίπαράγοντεςπουβοηθούνστηνανάπτυξητουμελανώματοςείναι:

    Έκθεσηστηνυπεριώδηακτινοβολία

    Φαινοτυπικάχαρακτηριστικά

    ΦωτότυποικατάFitzpatrick ΙκαιΙΙ

    Μεγάλοςαριθμόςμελανοκυτταρικώνήύπαρξηδυσπλαστικώνσπίλων

    Ύπαρξημεγάλωνσυγγενώνσπίλων

    Ιστορικόπρογενέστερουμελανώματος

    Οικογενειακόιστορικόμελανώματος

    ΚληρονομικήμετάλλαξησταγονίδιαCDK4καιCDKN2A

    ΜελαγχρωματικήΞηροδερμία

Μόνοτο30-40% τωνμελανωμάτωνεμφανίζονταισεέδαφοςπροϋπάρχοντοςσπίλου

               

                 KΛΙΝΙΚΕΣ   ΜΟΡΦΕΣ   ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ

Οιμορφέςμετιςοποίεςεμφανίζεταιείναι:

    Επιφανειακώςεπεκτεινόμενο. Αποτελείτο60-70% τωνμελανωμάτων. Προκαλείεπίπεδηήελαφρώςδιηθημένηβλάβη. Αναπτύσσεταισυνήθωςσεέδαφοςπροϋπάρχοντοςσπίλου. Συχνότεροστηνκαιδεκαετίαζωής

    Οζώδες .  Αποτελείτο15-30% τωνμελανωμάτων. ΕίναιΟζίδιομεταχείαανάπτυξη. Αναπτύσσεταισυνήθωςde novo. Μέσηηλικίαδιάγνωσηςηδεκαετίαζωής. Σεποσοστό5% αμελανωτικόμελάνωμα(ερυθρόήάχρωμοοζίδιο)

    ΚακοήθηςΦακή. Μελάνωμαεπίκακοήθουςφακής. Αποτελείτο5-10% τωνμελανωμάτων. Έχειαργήανάπτυξη. Εντοπίζεταισεχρόνιαφωτοεκτεθειμένεςπεριοχές.Εμφανίζεταικυρίωςστηνκαιδεκαετία.

    Μελάνωματωνάκρων. Αποτελείτο2-8% τωνμελανωμάτων. Έχειαργήεξέλιξη. Δεσχετίζεταιμεέκθεσησεηλιακήακτινοβολία. Μέσηηλικίαδιάγνωσηςτα65 χρόνια. Καθυστερημένηδιάγνωσηλόγωεντόπισηςσελιγότεροεμφανήσημεία.

    Μελάνωματωνβλεννογόνων. Αρκετάσπάνιο. Εμφανίζεταιστουςβλεννογόνουςκεφαλήςκαιτραχήλου, ορθού, γυναικείωνγεννητικώνοργάνωνκαιουροδόχωνοδών. Καθυστερημένηδιάγνωσηλόγωεντόπισηςσεμηεμφανήσημεία.

    Σπανιότερεςμορφές .ΑμελανωτικόκαιΔεσμοπλαστικό.

Τομελάνωμα, σύμφωναμεόσαείπεηκΓεργάλα, ανδενδιαγνωστείέγκαιραδινειμεταστάσεις. Συγκεκριμένα:

To15-26% τωνμελανωμάτωνσταδίου  ΙΙδινειμεταστάσειςτοπικέςη  απομακρυσμένες. Το2/3 τωνμεταστάσεωνστουςπεριοχικούςλεμφαδένες.Έχουμεεπίσης1-6% μεταστατικόμελάνωμααγνώστουπρωτοπαθούςεστίας

                  

                    ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ    ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

   Ηβασικήθεραπείαγιατομελάνωμαείναιηχειρουργικήαφαίρεσητου, σεσυνδυασμό, όταναυτόαπαιτείται, μεσυμπληρωματικήανοσοθεραπείαμεINF-a, Χημειοθεραπείαηκαιστοχευμενεςθεραπειεςμεμονοκλωνικααντισωματα.

 http://smokefreegreece.gr/