Μετρητής

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα3926
mod_vvisit_counterΧθές3917
mod_vvisit_counterAll5502194
°F | °C
invalid location provided
Eυρείασύσκεψηπραγματοποιήθηκε
Κυριακή, 19 Ιανουάριος 2020 17:52

στηνΑθήναγιατοθέματηςεκτροπήςτουΑχελώου.

Της σύσκεψης προ-έδρευσε ο υπουργός Επι-κρατείας Γιώργος Γεραπε-τρίτης και συμμετείχαν ουπουργός Υποδομών Κώ-στας Καραμανλής, ο υπουρ-γός Δικαιοσύνης ΚώσταςΤσιάρας (από την Καρδί-τσα), ο Τρικαλινός υφυ-πουργός Αγροτικής Ανά-πτυξης Κώστας Σκρέκας, οπεριφερειάρχης ΚώσταςΑγοραστός, όλοι οι βουλευ-τές της Θεσσαλίας, οι αντι-περιφερειάρχες και οι δή-μαρχοι.Από το ν. Καρδίτσας πα-ραβρέθηκαν ο ΥπουργόςΔικαιοσύνης Κώστας Τσιά-ρας, οι βουλευτές Γ. Κω-τσός και Ασημίνα Σκόνδρα,ο Αντιπεριφερειάρχης κ.Κωστής Νούσιος και οι Δή-μαρχοι Καρδίτσας κ. Β.Τσιάκος, Σοφάδων κ. Θ.Σκάρλος, Παλαμά κ. Γ. Σα-κελλαρίου, Μουζακίου κ.Θεοφ. Στάθης και Αργιθέ-ας κ. Α. Στεργίου. Ουσιαστικά έγινε μιαανοιχτή συζήτηση για τοπως μπορεί να ξεκολλήσειτο έργο του Αχελώου και ναολοκληρωθεί.Η καταλυτική πρότασηήταν του περιφερειάρχηΘεσσαλίας Κώστα Αγορα-στού ο οποίος τόνισε μεεπιχειρήματα ότι «η ΔΕΗαναλαμβάνει το υδροηλε-κτρικό μέρος στο φράγμαΜεσοχώρας, η ΠεριφέρειαΘεσσαλίας αναλαμβάνει τημεταφορά νερού καθώςέχει και την τεχνογνωσίακαι μπορεί να τρέξει τασχέδια διαχείρισης όπωςέκανε με τη λίμνη Κάρλα.Μπορούμε να εκτελέσουμετο έργο, έχουμε τη διαχει-ριστική ικανότητα και τη δι-οικητική ικανότητα. ΤοΥπουργείο θα έχει την επο-πτεία και οι Αιτωλοακαρνά-νες τα κλειδιά και θα απο-φασίζουν που πάει το νε-ρό».Ο περιφερειάρχης, μαζίμε τον αναπληρωτή αυτού,αντιπεριφερειάρχη Τρικά-λων Χρήστο Μιχαλάκη κα-τέθεσαν κραυγή αγωνίαςκαθώς «στη Θεσσαλία ο κό-σμος διψάει, έχουμε σοβα-ρό πρόβλημα άδρευσης καιθα το βρούμε ακόμη πιο έν-τονα μπροστά μας τα επό-μενα χρόνια. Οι επιλογέςμας είναι συγκεκριμένες.Ή προχωράμε μόνο με τηΜεσοχώρα ή Μεσοχώρακαι Συκιά που μαζί παρά-γουν τόση πράσινη ενέρ-γεια όση το μεγαλύτεροφωτοβολταϊκό πάρκο τουκόσμου ή το εγκαταλεί-πουμε και δίνει το κράτοςεκατομμύρια για την απο-κατάσταση του φυσικούπεριβάλλοντος. Ιδού η Ρό-δος...ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ